چاپ کردن این صفحه
30 نوامبر

مدیریت خطوط تلفن شرکت

(1 رای)

در این بخش می توانید شماره تلفن های شرکت خود را به ترتیب اتصال به دستگاه کالرآیدی مشخص کنید. از این بخش برای گزارشات استفاده می شود.

همچنین در صورتی که از دستگاه سانترال و مازول اتصال به سانترال استفاده می کنید می تواند داخلی های مختلف خود را تعریف نمایید تا در زمان تماس های دریافتی و ارسالی از سانترال اطلاعات مربوط به فرد پاسخگو نیز نمایش داده شود. اطلاعاتی مانند مدت مکالمه، نوع تماس، ساعت تماس و ... همچنین در صورت تمایل می توانید با تهیه ماژول داخلی های سانترال اقدام به گزارش گیری از تماسهای داخلی سازمان خود نیز نمایید.

این بخش از نرم افزار با بخشهای کالرآی دی، ضبط مکالمات، اطلاعات مشتریان و بخشهای دیگری از نرم افزار در ارتباط می باشد.